Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

0.1
0.2
0.3
0.63

Bestuur
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden
Parkeerbelasting


Conform de nieuwe BBV regelgeving dienen onderstaande taakvelden apart inzichtelijk te worden gemaakt in de jaarrekening, namelijk in de onderdelen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting. Deze taakvelden staan in de begroting 2017 onder het programma Bestuur en ondersteuning. Het zijn:

0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB-niet woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene en overige uitkeringen
0.8 Overige baten en lasten.

Omschrijving

Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Aandeel in het totaal

Begroot € 3.891
Realisatie € 4.054
Afwijking € 163

Taakvelden