4.2 Incidentele lasten en baten

In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.

Incidentele lasten

begroting 2017

rekening 2017

T0 Bestuur en Ondersteuning

begroting 2017

rekening 2017

Applicaties en automatisering

130

140

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

7

Gegevensmanagement

150

10

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein

150

80

Vernieuwing Planning & Control

80

20

Programmadirecteur

110

110

Algemene programmakosten DMO

50

33

4e wethouder

70

70

Handgeld Nieuw Beleid

14

3

2 BOA's

125

122

SPP (vitalisering personeelsbestand)

200

256

T1 Veiligheid

begroting 2017

rekening 2017

Veiligheid ouderen

15

11

Handgeld Nieuw Beleid

14

0

T2 Programma Verkeer en Vervoer

begroting 2017

rekening 2017

Actualisatie VVP (incidenteel)

80

24

Bewegwijzering

25

17

Herijking Verkeer en Vervoers Plan (VVP)

75

56

Handgeld Nieuw Beleid

14

0

Mobiliteitsfonds

670

679

Groot onderhoud

158

129

T3 Economie

begroting 2017

rekening 2017

Huygenskwartier Voorburg

192

167

Accountmanager bedrijven

95

27

Handgeld Nieuw Beleid

14

12

Meeslouwerpolder

0

12

Leidsenhage

75

51

Centrummanager

197

127

Voorlichting

143

84

Binkbank Tour

215

247

T4 Onderwijs

begroting 2017

rekening 2017

Tijdelijke huur O.Nassaustraat

103

112

Handgeld Nieuw Beleid

14

0

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

begroting 2017

rekening 2017

Integrale aanpak overgewicht

35

35

Sport en beweegvisie

50

50

Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen voor ouderen)

80

80

Binnen- en buitenkunstcollectie

43

43

Meerjarenplan DHW

100

0

Onderhoud Nieuwe Driemanspolder

127

0

Handgeld Nieuw Beleid

14

1

T6 Programma Sociaal Domein

begroting 2017

rekening 2017

Burgerinitiatieven

50

0

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

Sociaal Domein (intensivering/nieuw beleid)

715

580

LHBT extra middelen 2017

10

10

Stojah (werkgever voor jeugdteam)

80

80

Preventief Jeugdbeleid

150

121

Jeugdwerkgelegenheid

200

200

Handgeld Nieuw Beleid

14

5

Stadstuin Rusthout

72

0

T7 Volksgezondheid en Milieu

begroting 2017

rekening 2017

Handgeld Nieuw Beleid

14

0

T8 VHROSV

begroting 2017

rekening 2017

Juridische ondersteuning

50

13

Implementatie omgevingswet

900

788

Inzet ruimtelijke initiatieven

115

54

Handgeld Nieuw Beleid

14

0

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.707

0

Sociale Woningbouw

102

67

Stedelijke vernieuwing

819

557

Stadsherstel Leidschendam

80

39

Incidentele baten

begroting 2017

rekening 2017

T8 VHROSV

begroting 2017

rekening 2017

Ruimtelijke intiatieven (inkomsten)

150

115

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.557

0

Incidentele verrekeningen met reserves

begroting 2017

rekening 2017

Stortingen in reserves

begroting 2017

rekening 2017

Algemene reserve vrij besteedbaar

1038

966

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

700

700

Reserve dekking afschrijvingslasten

228

228

Egalisatiereserve rioleringen

0

0

Reserve Stedelijke vernieuwing

75

0

Onttrekkingen aan reserves

begroting 2017

rekening 2017

Incidenteel nieuw beleid

700

700

Reserve incidentele kosten 2016-2018

326

282

Algemene Reserve Vrij besteedbaar

10.323

8.949

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

24

21

Egalisatiereserve rioleringen

1.468

1.468

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

0

20

Reserve Rietvink

13

3

Stedelijke vernieuwing

704

553

Rekeningresultaat 2017 gecorrigeerd voor incidenteel

begroting 2017

rekening 2017

Totaal incidentele lasten

13.860

7.273

Totaal incidentele baten

-18.265

-12.111

Rekening resultaat 2017

1.412

1.235