Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

8.1
8.2
8.3

Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
Wonen en bouwen

Omschrijving

Tot dit programma behoren alle activiteiten op het gebied volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Hieronder valt ook de (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Aandeel in het totaal

Begroot € 13.616
Realisatie € 9.995
Afwijking € -3.621

Taakvelden