In 2017 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen c.q. de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

In een aantal gevallen wijkt de stand van zaken van de investeringsprojecten per 31 december 2017 af van de planning. De afwijkingen van de planning zijn onder andere aan de orde bij de meerjarige en omvangrijke investeringsprojecten.

De geraamde investeringsuitgaven voor 2017 bedroegen in totaal € 36,3 mln., waarvan € 24,9 mln. is besteed aan de aanschaf van bedrijfsinvesteringen en (meerjarige) investeringsprojecten. Per saldo is sprake van een onderbesteding van € 11,3 mln., waarvan € 11,2 mln. nodig is voor de voortzetting en afronding van de vorig jaar in uitvoering genomen investeringen. De overige investeringsuitgaven met per saldo een onderschrijding van € 0,1 mln. komen te vervallen.

Wij hebben, met het oog op een verdere verbetering van de planning van de toekomstige investeringsprojecten en -middelen, evenals in voorgaande jaren de oorzaken van de vertraging in de investeringen 2017 geanalyseerd. De uitkomsten van onze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel.

Omschrijving oorzaak vertraging

Bedrag

a.

Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

1.193

b.

Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, etc.

1.338

c.

Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2017, financiële afwikkeling in 2018.

616

d.

Vertraagde investeringen, die begin 2017 worden uitgevoerd.

809

e.

Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

7.261

Totaal

11.217

(bedragen x € 1.000)

Het doorschuiven van geraamde investeringsuitgaven van 2017 naar 2018, 2019 en 2020 voor een bedrag van in totaal € 11,2 mln. betreft met name de volgende investeringskredieten:

  1. Aanschaf servers, OV armaturen, verkeersregelinstallaties, vervanging speelvoorzieningen
  2. Fietsenstallingen stations Randstadrail, nieuwbouw school Trampoline/Elzenheuvel, de Wegwijzer en Pius X, waterspoorpark deelgebieden 3 en 4, duurzaamheid Dobbelaan 4
  3. Waterspoorpark Veen- en Binckhorstpolder, De Heuvel, kunstgrasveld sportpark Kastelenring, riolering Zijdebuurt   
  4. Beheer en onderhoud administratie (DMO), duikers Valkhof, Kraijcek Playground
  5. Stompwijkseweg, reconstructie Nieuwstraat/Damhouderstraat, Vlietbruggen, nieuwbouw school Dijsselbloem, waterpark Park 't Loo, vervanging rioolgemaal Ruysdaellaan, rioolvervanging van Deventerlaan, werkzaamheden De Rietvink.

Toelichting doorgeschoven kredieten

De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn navolgend toegelicht.

Server hardware SBC (€ 195.000)
De Oracle migratie is uitgesteld omdat de applicatie die wij gebruiken Oracle 12 nog niet ondersteunen. De migratie is nu gepland voor de tweede helft van 2018.

Concentratie Gem. dienstverlening (€ 69.000)
Enkele werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2018, namelijk muurbescherming, uitbreiding fietsenstalling, muurfolies en belplekken.

DMO Beheer en onderhoud administraties (€ 245.000)
Omdat de werkzaamheden binnen het programma de moderne overheid in 2017 anders zijn geprioriteerd is de realisatie van dit onderdeel naar 2018 doorgeschoven.

Vervangen basisregistratie inclusief BGT (€ 95.000)
De ingeschatte fasering van de projectkosten loopt anders dan gepland. Project wordt in 2018 afgerond. Het resterend krediet zal in 2018 tot volledige besteding komen.

Wettelijke basisregistraties (NHR) (€ 73.000)
Het project loopt door in 2018.

OV armaturen 2015 (€ 149.000) en OV lichtmasten 2015 (€ 57.000)
Wordt opnieuw gefaseerd en eventueel afgeraamd bij IVP 2018 op basis van het uitvoeringsplan.

UVP-Fietsenstallingen RR Stations (€ 267.000)

Het project is vertraagd als gevolg van aanvullende werkzaamheden door Pro-Rail.

Stompwijkseweg (€ 3.951.000)
De onderschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat het niet nodig was om aanspraak te doen op het beschikbare budget voor onvoorziene zaken in relatie tot deelproject Stompwijkseweg.

Anderzijds is sprake geweest van stagnatie in de uitvoering van de wegwerkzaamheden, waardoor een deel van de uitvoering is verschoven naar 2018.

UVP-Flankerendemaatregelen.Vlietbruggen (Damplein) (€ 100.000)
In 2016 liep de studie de Extra Oeververbinding. Eind 2016 is gekozen voor het 'Benutten zoals bedoeld' scenario. Deze flankerende maatregelen maken deel uit van het Programma Vlietbruggen dat is opgesteld en met een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven is besproken. De activiteiten worden in 2018 verder uitgevoerd.

Verkeersregelinstallaties 2017 (€ 177.000)
De geplande vervanging van de Verkeersregelinstallatie Veurse Straatweg is uitgesteld vanwege geplande asfalteringswerkzaamheden in 2018.

UVP-Reconstructie Nieuwstr/Damhouderstr (€ 212.000)
De start van het project is vertraagd vanwege een scope wijziging.

UVP- Vlietbruggen (€ 148.000)
In 2016 liep de studie de Extra Oeververbinding. Eind 2016 is gekozen voor het 'Benutten zoals bedoeld' -scenario. Deze flankerende maatregelen maken deel uit van het Programma Vlietbruggen dat is opgesteld en met een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven is besproken. De activiteiten worden in 2018 verder uitgevoerd.

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel (€ 100.000)
Het project is eind 2017 gestart, maar de voorbereidingskosten zijn nog niet in rekening gebracht.

PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1 (€ -931.000)
De school wordt in de zomer van 2018 opgeleverd. De uitgaven lopen iets vooruit op de geplande fasering.

Waterspoorpark aanleg Veen-en Binckhorstpolder (€ 154.000)
Dit project is gereed, de financiële afwikkeling moet nog plaats vinden in 2018.

Verr. Waterpark Park ´t Loo (€ 1.005.000)
Het voorontwerp is uitgewerkt in een definitief ontwerp en in september heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De aannemer is begin november gestart met de realisatie van de herinrichting. Door de zeer natte periode in november en december 2017 is stagnatie opgetreden. Door deze stagnatie kunnen niet alle bomen voor april 2018 gepoot worden. Het restant wordt in het najaar 2018 gepoot. Eind mei 2018 zal de realisatie van de herinrichting van park 't Loo gereed zijn.

De Heuvel (€ -121.000)
De werkzaamheden zijn op verzoek van de subsidieverstrekker eerder gestart, maar zullen binnen het krediet worden uitgevoerd.

Duikers verv. Open water brug Valkhof (€ 141.000)
De uitvoering van dit project is op de activiteiten van het Waterplan afgestemd. De verwachting is dat de afronding van de werkzaamheden en de afwikkeling van de subsidie in 2018 zullen plaatsvinden.

Gymzaal met turnvoorzienngen (Delflandlaan) (€ -896.000)
De kostenplanning van het krediet loopt niet synchroon met de in rekening gebrachte bouwkosten. De hogere uitgaven in 2017 worden goedgemaakt in 2018.

SP Meerhorst toplaagrenovatie veld 2+3+drain (€ 77.000)
De uitvoering is doorgeschoven naar 2018.

SP Kastelenring kunstgrasveld 2+7+10+11 (€ 165.000)
De aannemer moet na een gebruiksjaar nog wat werk verrichten.

Vervanging speelvoorzieningen 2017 (€ 291.000)
Een aantal speelplekken heeft vertraging opgelopen in het participatietraject. De ontwerpen moesten meerdere keren worden aangepast. Daarnaast waren twee locaties gekoppeld aan de planvorming en uitvoering van het project Heuvelwegvisie. Dit project heeft vertraging opgelopen waardoor de realisatie van de speel- en sportplek ook vertraging opliep.

Waterspoorpark deelgebied 3 (€ 185.000) en Waterspoorpark deelgebied 4 (€ 387.000)
Het project Waterspoorpark deelgebieden 3 en 4 wordt in samenhang met het project Velostrada uitgevoerd. Doordat de ontwerpfase van het project Velostrada meer tijd in beslag heeft genomen is de gezamenlijke aanbesteding later gestart.

Kraijcek Playground (€ 140.000)
Het derde en vierde kwartaal is gebruikt om het ontwerp voor de Krajicek Playground op te stellen en af te stemmen met belanghebbenden zoals wijkbewoners, basisschool de Parachute, Vlietkinderen, SenW en de Krajicek Foundation. Door de langere levertijd van de toestellen en de aanbesteding worden de werkzaamheden in 2018 aangevangen.

Duurzaamheid Dobbelaan 4 (€ 168.000)
Vanwege discussies met de huurders is het duurzaamheidsproject tijdelijk stilgelegd. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan. Het krediet moet daarom beschikbaar blijven.

Vervanging Rioolgemaal Ruysdaellaan (€ 953.000)
De werkzaamheden zijn later begonnen vanwege een vertraging in de werkzaamheden m.b.t. het verleggen van communicatiekabels. De kabels lagen een stuk dieper dan verwacht, waardoor er complicaties ontstonden die tot vertraging hebben geleid.

Rioolvervanging van Deventerlaan e.o. (€ 1.034.000)
Dit project is later gestart vanwege bezwaarprocedures.

Rioolvervanging Zijdebuurt (€ 418.000 overheveling)
Dit krediet is verhoogd bij het investeringsprogramma 2017. De verhoging had moeten worden opgenomen op een krediet in het jaar 2022. Bij de 1e Turap 2018 zal de correctie plaatsvinden.

Rioolvervanging De Rietvink (€ 147.000)
Het werk is later gestart vanwege vertraging in het aanbestedingsproces. De vertraging werd veroorzaakt door een ingediend bezwaar van een aannemer.

Vervangen asfaltpaden begraafplaats. Noorthey (€ 145.000)
De voorbereiding en aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. Daarnaast is er een langere levertijd van de materialen, de uitvoering nu gepland staat voor 1e kwartaal 2018.

Toelichting onder- en overschrijdingen kredieten
De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn navolgend toegelicht.

Project 2 DMO Sprongsgewijs digitaal Deel 2 (€ 196.000 overschrijding)
Het krediet was voldoende om de kosten van het project te kunnen dekken. Per abuis is bij de tweede tussentijdse rapportage het restantkrediet komen te vervallen. Dit leidt nu tot een overschrijding.

DMO Beveiligingsinfrastructuur (€ 55.000 overschrijding)
Dit krediet loopt samen met krediet 2016071 DMO Beheer en onderhoud administraties. De overschrijding is in mindering gebracht op de overheveling van dit krediet naar 2018.

Back-up tapedrives 2017 (€ 60.000 onderschrijding)
Kredieten rondom back-up tape drives kunnen komen te vervallen vanwege de disk > disk back-up die tegenwoordig wordt gehanteerd.

Rioolvervanging Laan van Haagvliet (€ 109.000 overschrijding)
Het projectkrediet van de werkzaamheden in de Laan van Haagvliet is met €109.000 overschreden. Voornaamste redenen hiervoor zijn:

  • Het archeologische (bureau)onderzoek en de begeleiding tijdens de uitvoering. In het gebied zijn redelijk veel vondsten gedaan. Dit heeft geleid tot (veel) meer inzet van het archeologische bureau, maar ook voor meer vertraging bij de uitvoering;
  • Lopende het project is besloten om een deel van een duiker, gelegen in de Laan van Haagvliet, te vervangen. Deze werkzaamheden vielen buiten de oorspronkelijke scope.