Balans (Activa)

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

131.294

120.299

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

49.263

46.667

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

9.623

7.811

Totaal materiële vaste activa

190.181

174.777

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

5.691

5.691

b. Overige langlopende leningen u/g

37

44

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

1.753

2.127

Totaal financiële vaste activa

7.482

7.862

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

31.296

31.358

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

15.763

8.592

c. Rekening-courantverhoudingen

2.511

2.157

d. Overige vorderingen

6.292

7.019

Liquide middelen

3

37

Overlopende activa

15.044

9.423

(bedragen x € 1.000)