4.1 Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie Zuid-Holland met elke Zuid-Hollandse gemeente een bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk toezicht gesloten. Uit deze overeenkomst volgt dat gemeenten voor het eerst bij de jaarrekening 2013 een eigen “Staat van Gemeenten" hebben opgesteld. Elke gemeente heeft door middel van kleuren een eigen oordeel gegeven over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, informatie- en archiefbeheer en huisvesting van vergunninghouders.

Betekenis kleuren:

GROEN

Reeds gerealiseerd

ORANJE

Is nog niet gerealiseerd, maar realisatie is in 2018 mogelijk

ROOD

Wordt niet gerealiseerd

1. Financiën

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

GROEN

Evenals bij de jaarrekening 2016 is het vak GROEN, omdat aan de criteria is voldaan. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming zijn gedekt door structurele baten.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee. Er is geen reden voor “extra” toezicht vanuit de provincie.

2. Ruimtelijke ordening

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte).

ROOD

De gemeente Leidschendam-Voorburg beschikt momenteel over meer dan 50 bestemmingsplannen / wijzigingsplannen / uitwerkingsplannen, waarvan het grootste deel voor 2014 is vastgesteld. Deze plannen zijn nog niet aangepast aan de laatste versie van de verordening ruimte.

Vanaf dit jaar gaat de gemeente aan de slag met één integraal omgevingsplan voor de gehele gemeente, waarmee we onder andere in één klap alle huidige bestemmingsplannen willen spiegelen aan de provinciale verordening ruimte en willen actualiseren waar dat nodig is.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

3. OMGEVINGSRECHT

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

(VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU, BOUWEN EN WONEN)

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoerings-programma en een evaluatie vastgesteld. En deze documenten zijn met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

ROOD

De gemeente beschikt over een toezichts en handhavingsbeleid en stelt jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma en –jaarverslag op.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Het jaarverslag 2017 en uitvoeringsprogramma 2018 worden in maart door het college vastgesteld en aan de raad aangeboden.

Voor vergunningverlening gebeurt dit nog niet. Het voornemen is in 2018 een integraal vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid op te stellen dat 1 januari 2019 moet ingaan.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

4. MONUMENTENZORG

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

GROEN

De gemeente heeft een gecombineerde monumenten- en welstandscommissie, verzorgd door stichting Dorp Stad en Land, waardoor alle benodigde expertise is geborgd. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders op grond van de Erfgoedverordening Leidschendam-Voorburg.

Vanwege de aanwezigheid van (rijks)monumenten dient de gemeente op grond van de Monumentenwet te beschikken over een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan deze monumenten.

Deze commissie moet deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg (betreffende bouwhistorische en bouwkundige opleiding en kennis, tenminste op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuur historie, restauratie en landschap/stede-bouw). Bij deze deskundigheid gaat het ook om deskundigheid op het gebied van (brand)veiligheid.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

5. ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

ORANJE

In het afgelopen jaar is het onderzoek kritische prestatie indicatoren 2017 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het archief van de gemeente op orde is. Het verslag wordt medio 2018 naar de gemeenteraad en de provincie gestuurd.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja. De Gemeente Leidschendam-Voorburg is momenteel bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het uit faseren van ons huidige DMS Verseon en de implementatie van het zaaksysteem Exxellence Suite. Bij de implementatie van het nieuwe zaaksysteem wordt rekening gehouden met het actualiseren van het bestaande metagegevensschema. Na de uitrol van het nieuwe zaaksysteem wordt gestart met het opstellen van een kwaliteitssysteem en beheerregeling informatiebeheer.

6. HUISVESTING

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

VERBLIJFSGERECHTIGDEN /

VERGUNNINGHOUDER

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

GROEN

In 2017 moest de achterstand in de taakstelling van 2016 van 37 personen ingehaald worden. Dit is gelukt, we hebben 145 personen gehuisvest. De gemeente mag de bestuurlijke interventieladder verlaten.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

1. Achterstand per 1 januari 2017:

37 personen

2. Fase interventieladder op 1 januari 2017:

signaleren

3. Taakstelling eerste halfjaar 2017:

57 personen

4. In 1e halfjaar 2017 gehuisveste vergunninghouders:

75 personen

5. Achterstand per 1 juli 2017:

19 personen

6. Fase interventieladder op 1 juli 2017:

signaleren

7. Taakstelling tweede halfjaar 2017:

43 personen

8. In 2e halfjaar 2017gehuisveste vergunninghouders:

70 personen

9. Voorsprong per 31 december 2017

8 personen

10. Fase interventieladder op 31 december 2017:

signaleren

Is er reden voor extra aandacht?

We halen de taakstelling, de achterstand is omgezet in een voorsprong. Gevolg van deze inhaalslag is wel dat de termijn van tijdige huisvesting van 12 weken wordt overschreden.