Afwijking programma Onderwijs

Programma Onderwijs

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Openbaar basisonderwijs

112

-60

52

42

10

Onderwijshuisvesting

3.087

130

3.217

3.217

0

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.367

265

3.632

3.584

48

Totaal Lasten

6.566

336

6.902

6.844

58

Baten

Onderwijshuisvesting

0

0

0

12

12

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

932

55

987

1.045

58

Totaal Baten

932

55

987

1.057

70

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Onderwijs is in totaal € 128.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Onderwijsbeleid & Leerlingenzaken (€ 105.000 voordeel)
Op het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken is sprake van een voordeel op leerlingenvervoer (€ 45.000V) doordat er minder ritten zijn geweest dan geraamd. Anderzijds is hier sprake van een tekort door een verkeerde raming van btw kosten voor de combinatiefunctionarissen (€ 40.000 N). Het budget voor brede school activiteiten is hiervoor ingezet (€ 40.000 V).

Daarnaast zijn er meer baten door hogere ontvangsten vanuit het rijk voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (€ 60.000 V).