Afwijking programma Sport, cultuur en recreatie

Programma Sport, cultuur en recreatie

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Sportbeleid en activering

773

-100

672

667

5

Sportaccommodaties

4.536

-206

4.330

4.290

39

Cultuurpres.,productie&participatie

565

0

565

604

-40

Musea

760

30

790

787

3

Cultureel erfgoed

200

0

200

234

-35

Media

1.951

0

1.951

1.933

18

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.933

495

6.428

6.124

305

Totaal Lasten

14.717

219

14.936

14.640

296

Baten

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

Sportaccommodaties

1.359

-8

1.351

1.424

73

Cultuurpres.,productie&participatie

96

0

96

96

-1

Musea

73

0

73

57

-16

Media

240

0

240

260

20

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

133

190

323

230

-94

Totaal Baten

1.902

182

2.084

2.067

-17

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Sport, cultuur en recreatie is in totaal € 279.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Sportaccommodaties (€ 112.000 voordeel)
Op sportaccommodaties is een voordeel door enerzijds hogere huuropbrengsten en anderzijds door lager onderhoudslasten.

Cultuurpresentatie, productie & participatie & Media (€ 41.000 nadeel)
De overschrijding op het taakveld Cultuurpresentatie, productie & participatie is ontstaan door de subsidie aan theater Ludens. Het budget hiervoor stond ten onrechte geraamd op het taakveld Media. Daar is een onderschrijding te zien.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 211.000 voordeel)
Binnen het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie is sprake van onder- en overschrijdingen:

Om te blijven voldoen aan de beeldkwaliteit is onder invloed van de weersomstandigheden extra capaciteit ingehuurd voor het groenonderhoud. Daarnaast zijn de kosten voor het boomonderhoud hoger uitgevallen als gevolg van de uitkomsten van de jaarlijkse inspectie (€ 130.000 nadeel).

In 2017 zijn nagenoeg geen activiteiten in het kader van de Landschapstafel Duin, Horst en Weide uitgevoerd. Een deel van de activiteiten zal in 2018 worden uitgevoerd.(€ 80.000 voordeel).

Het project de groenzone Heuvelweg is enigszins vertraagd vanwege onder meer onvoorziene werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen (€ 100.000 voordeel).

Bij de tweede tussentijdse rapportage 2017 is een bedrag opgenomen voor de vervanging van de speeltoestellen van de speeltuinvereniging aan de Rozenlaan 16A. Door vertraging als gevolg van nadere afstemming is de vervanging doorgeschoven en worden de middelen alsnog in 2018 ingezet (€ 75.000 voordeel).

Het project Zoetermeerse Meerpolder is inmiddels afgerond. Het restant budget valt vrij (€ 30.000 voordeel).