Balans (Passiva)

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Eigen Vermogen

Algemene reserves

61.302

60.813

Bestemmingsreserves

44.891

49.880

Gerealiseerd resultaat

-1.235

8.471

Totaal eigen vermogen

104.958

119.164

Vreemd vermogen

Voorzieningen

9.102

6.272

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

111.429

77.950

Totaal vreemd vermogen

120.531

84.222

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Banksaldi

9.131

2.558

b. Overige schulden

13.472

19.535

Overlopende passiva

20.480

15.746

(bedragen x € 1.000)

Gewaarborgde geldleningen diverse instellingen

40.428

39.433

Gewaarborgde geldleningen eigen woningbezit

3.269

3.642