Afwijking Overhead

Overhead

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Overhead

27.735

862

28.597

28.951

-354

Baten

Overhead

-593

2

-591

-653

61

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten binnen het taakveld overhead is € 293.000 nadelig.

Aan de lastenkant is hiervoor de verklaring dat er meer kosten zijn gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden dan vooraf geraamd. Dit betreft bijvoorbeeld kosten voor de herijking van de GGD, inkoop jeugdhulp, voorzitterschap en ondersteuningsrollen binnen H10 en regionale evaluaties en visietrajecten. Daarnaast zijn er hogere telefoon- en datakosten en is er een lagere toekenning van apparaatskosten aan investeringen, projecten en grondexploitaties.

Aan de batenkant is hiervoor de verklaring dat er een vergoeding voor personele inzet voor "Young and Work" is ontvangen die niet was begroot.