Afwijking Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Treasury

62

-61

1

15

-14

OZB Woningen

742

-49

693

798

-104

OZB Niet-woningen

318

40

357

368

-10

Belastingen overig

226

17

243

247

-4

Algemene en overige uitkeringen

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

28

375

403

373

30

Baten

Treasury

-4.996

-175

-5.171

-5.310

139

OZB Woningen

-10.798

2.683

-8.115

-8.123

8

OZB Niet-woningen

0

-2.683

-2.683

-2.540

-144

Belastingen overig

-606

-148

-754

-766

12

Algemene en overige uitkeringen

-94.213

-1.210

-95.423

-96.063

640

Overige baten en lasten

0

0

0

-69

69

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten van de Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien is in totaal € 621.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Aan de lastenkant is dit als volgt te verklaren:

Taakveld OZB woningen (€ 104.000 nadeel)
Er zijn meer bezwaren tegen de OZB aanslagen ontvangen dan voorzien. Om dit te verwerken is extra personeel ingezet en dit leidt tot een nadeel van afgerond € 104.000.


Aan de batenkant zijn de verschillen als volgt te verklaren:

Taakveld Treasury (€ 139.000 voordeel)
Dit voordeel is vooral ontstaan door de negatieve rente op kortlopend geld.

Taakveld OZB niet woningen (€ 144.000 nadeel)
Er zijn minder OZB baten voor niet woningen ontvangen dan was begroot. Het betreft hier vooral panden in winkelcentrum Leidsenhage, waar meer panden zijn gesloopt, dan waar in de prognose rekening mee was gehouden.

Taakveld Algemene uitkering (€ 640.000 voordeel)
Het betreft hier per saldo een voordeel uit de decembercirculaire. Dit voordeel is onder andere ontstaan door de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom (€ 140.000). Deze inkomsten zullen in 2018 gebruikt worden voor de integratie en participatie van de groep statushouders die in de tweede helft van 2017 is gehuisvest (zie ook taakveld 6.1). Daarnaast zijn de verrekeningen van de algemene uitkering van de vorige jaren circa € 470.000 voordeliger dan eerder geraamd. Het resterende bedrag wordt gevormd door verschillende kleine meevallers.

Taakveld overige baten en lasten (€ 69.000 voordeel)
Er zijn binnen dit taakveld geen baten begroot maar er is er een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 69.000. Dit is onder andere te verklaren door een ontvangst in verband met een suppletie aangifte BTW compensatie fonds 2016.