Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
6.82

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen
Maatwerk dienstverlening 18+
Maatwerk dienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-

Omschrijving

Dit hoofdstuk van de begroting richt zich op alle inspanningen van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). In het Sociaal Kompas (het beleidsplan sociaal domein 2017-2020) zijn deze inspanningen beschreven en gekoppeld aan de gemeentelijke doelstellingen voor het sociaal domein. Het voor onze gemeente ontwikkeld filmpje geeft de lokale situatie goed weer: De inspanningen (en doelstellingen) zijn onderling sterk verweven. De verdeling naar taakvelden (ook financieel) is zo zorgvuldig mogelijk gemaakt maar doet niet altijd recht aan de (verweven) werkelijkheid.

In de gemeentelijke visie op het sociaal domein staan zelfredzaamheid, eigen kracht en onderlinge betrokkenheid voorop. De gemeente faciliteert dit met de juiste randvoorwaarden en biedt samen met partners een palet aan algemene voorzieningen en individuele ondersteuning. Voor inwoners met complexe of zware problematiek is er een vangnet met zware ondersteuning en eventueel opvang. De gemeente doet wat nodig is (maatwerk) en doet daarbij soms een beroep op de hart-wet-euro balans.

Aandeel in het totaal

Begroot € 32.480
Realisatie € 34.247
Afwijking € 1.767

Taakvelden