3.6 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

2.946

265

-2.681

T010

Mutaties reserves

3.658

16.629

12.971

T011

Resultaat rekening van baten en lasten

0

0

0

T02

Burgerzaken

3.313

1.703

-1.609

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

765

1.885

1.120

T04

Overhead

28.951

653

-28.298

T05

Treasury

15

5.310

5.295

T061

OZB Woningen

798

8.123

7.325

T062

OZB Niet-woningen

368

2.540

2.172

T063

Parkeerbelasting

0

201

201

T064

Belastingen overig

247

766

519

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

96.063

96.063

T08

Overige baten en lasten

373

69

-305

T09

Vennootschapsbelasting

0

0

0

T11

Crisisbeheersing en brandweer

5.726

0

-5.726

T12

Openbare orde en veiligheid

1.437

1

-1.436

T21

Verkeer en Vervoer

7.529

952

-6.577

T22

Parkeren

255

42

-213

T23

Recreatieve havens

5

1

-4

T24

Econom. havens en waterwegen

0

0

0

T25

Openbaar vervoer

30

0

-30

T31

Economische ontwikkeling

604

0

-604

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

1.554

1.442

-112

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

233

76

-157

T34

Economische promotie

616

169

-447

T41

Openbaar basisonderwijs

42

0

-42

T42

Onderwijshuisvesting

3.217

12

-3.205

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.584

1.045

-2.539

T51

Sportbeleid en activering

667

0

-667

T52

Sportaccommodaties

4.290

1.424

-2.866

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

604

96

-509

T54

Musea

787

57

-730

T55

Cultureel erfgoed

234

0

-234

T56

Media

1.933

260

-1.673

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.124

230

-5.894

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

7.582

1.554

-6.028

T62

Wijkteams

4.382

56

-4.326

T63

Inkomensregelingen

36.293

30.485

-5.808

T64

Begeleide participatie

4.911

89

-4.822

T65

Arbeidsparticipatie

3.590

841

-2.749

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.925

61

-1.864

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

8.916

1.044

-7.872

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

14.650

109

-14.542

T681

Geëscaleerde zorg 18+

514

0

-514

T682

Geëscaleerde zorg 18-

1.921

9

-1.912

T71

Volksgezondheid

2.302

57

-2.245

T72

Riolering

5.156

5.159

3

T73

Afval

8.611

11.556

2.945

T74

Milieubeheer

2.028

216

-1.811

T75

Begraafplaatsen en crematoria

852

1.045

193

T81

Ruimtelijke ordening

3.009

516

-2.492

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

11.239

6.889

-4.350

T83

Wonen en bouwen

4.739

2.590

-2.149

Totaal van Taakvelden

203.523

202.288

-1.235