Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Conform artikel 28 van het BBV zijn in de onderstaande tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma weergegeven.

Een van de aanpassingen van het nieuwe BBV richt zich op het vergroten van het inzicht op incidentele baten en lasten. In de toelichting op de gewijzigde BBV is vermeld dat ervan wordt gegaan dat toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in principe incidenteel van aard zijn. Echter, er zijn ook verrekeningen met reserves die structureel van aard zijn. Om een goed beeld te kunnen vormen of structurele lasten worden gedekt door structurele baten is in het BBV opgenomen dat zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen moet worden waarin de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is weergeven.

Mutaties met onze reserves zijn in principe incidenteel. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • verrekeningen met de reserve Dekking afschrijvingslasten.
  • verrekeningen met de reserve Herwaardering activa.


Toelichting:

De reserve Dekking afschrijvingslasten wordt ingezet voor de financiering van investeringen met een economisch nut en met ingang van 2016 ook voor investeringen met maatschappelijk nut. Deze reserve heeft een langlopend karakter.

  • De reserve Herwaardering activa is ingesteld na een stelselwijziging voor de kapitaallasten (van lineair naar annuïtair afschrijven). Met deze reserve worden verschillen die ontstaan in de kapitaallasten op de activa van voor de stelselwijziging, verrekend.

Omschrijving

Stand per
31-12-2016

Resultaat- bestemming voorgaand boekjaar

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2017

Reserve dekking afschrijvingslasten

9.176

-

228

579

8.825

Reserve herwaardering activa

8.340

-

-

2.290

6.050

Totaal

17.516

0

228

2.869

14.875

(bedragen x € 1.000)