Overzicht Vennootschapsbelasting

Op dit taakveld wordt te betalen vennootschapsbelasting (VPB) als last verantwoord. De gemeente doet in 2018 VPB-aangifte over 2017.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Toelichting per speerpunt

Toelichting ontwikkelingen

De gemeente heeft in 2017 de belastingdienst medegedeeld over 2016 niet VPB-belastingplichtig te zijn. De gemeente heeft zich daarbij gebaseerd op de uitkomsten van de uitgevoerde quick-scan op de grondexploitaties en de in 2015 uitgevoerde inventarisatie van alle activiteiten welke mogelijk als een belastingplichtige activiteit moet worden beschouwd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht Vennootschapsbelasting

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Er zijn op het taakveld vennootschapsbelasting geen lasten begroot en gerealiseerd.