Overzicht Overhead

Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de ondersteuning van het primaire proces.
De lasten betreffen: personeelslasten en materiële lasten behorende bij de ondersteunende functies, de huisvestingskosten en het wagenpark van het ambtelijk apparaat, informatiserings- en automatiseringskosten. De baten betreffen: de doorrekening van ambtelijke uren aan projecten en investeringen en de opbrengsten van het verhuren van gemeentelijke panden.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Speerpunt

Omschrijving

Status

Digitale dienstverlening

De gemeente verbetert de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door beter gebruik te maken van digitale mogelijkheden.

Planning & control

De gemeente verbetert de beleidsadministratie en digitale begroting. Dit maakt het makkelijker om keuzes te maken, tijdig bij te sturen en transparant te verantwoorden. De begroting is begrijpelijk voor iedereen.

Privacy

De gemeente moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Ook moet de gemeente zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): een nieuwe Europese wet die nog in werking moet treden.

Integraal informatiemanagement

Om te kunnen sturen heeft de gemeente informatie nodig over hoe het gaat. Vaak is het lastig om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Een goed integraal informatiemanagement zorgt voor overzicht en inzicht in de gegevens die er zijn, en maakt ze beter toegankelijk. Daarbij is een goede informatiebeveiliging belangrijk.

Toelichting per speerpunt

Digitale dienstverlening

In 2017 scoort Leidschendam-Voorburg goed met de digitale dienstverlening volgens de Landelijke Monitor Doelgerichte Dienstverlening. De in 2017 gelanceerde nieuwe gemeentelijke website heeft daaraan bijgedragen en ook de aansluiting van de WOZ bij de berichtenbox van Mijnoverheid.nl. Vooruitlopend op de mogelijke inzet van een digitaal burgerpanel is in 2017 gestart met het gebruiken van een app om de mening van de inwoners op tal van terreinen te peilen.

Planning & control

Doel van het project Planning & Control is verbetering van de kwaliteit van de producten en het efficiënter laten verlopen van het proces en daarmee ook de doorlooptijd verkorten. De jaarrekening 2017 is, als laatste van de reeks aan planning- en controlproducten, voor het eerst volledig digitaal verwerkt en gepresenteerd. Onder het mom van 'elke dag een stapje beter' is het totstandkomingsproces en het resultaat van de begroting 2018 ook samen met de raadswerkgroep Rekening en Audit geëvalueerd. Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de volgende zaken verbeterd: volledig digitaal ondersteund proces, verdieping beschrijving van taakvelden, going concern én speerpunten, koppeling programma’s en doelenboom.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) van toepassing. De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige privacy wetgeving zijn nihil, maar de (handhavings)risico’s ten aanzien van privacyovertredingen nemen met de komst van de AVG aanzienlijk toe.
Vooruitlopend op de komst van deze Europese privacywetgeving heeft de gemeente tijdig (sinds juli 2016) een privacyfunctionaris in dienst genomen. Het is de taak van de privacyfunctionaris om het ‘privacy huis’ op orde te krijgen en te zorgen dat de gemeentelijke organisatie breed gaat voldoen aan privacywetgeving. De omvang van gegevensverwerkingen binnen een gemeente is enorm. Binnen de gemeente wordt dan ook hard gewerkt om bestaande en nieuwe gegevensstromen in beeld te brengen, deze op rechtmatigheid te toetsen en zo nodig te verbeteren. Hiertoe werkt de privacyfunctionaris nauw samen met Informatiemanagement en inhoudelijke afdelingen. De verwachting is dat de gemeente de basis tijdig – mei 2018 - op orde zal hebben. Risico’s op het gebied van privacy blijven daarmee beheersbaar. In de regio loopt Leidschendam-Voorburg ten aanzien van privacy vaak voorop.

Integraal informatiemanagement

In 2017 heeft de gemeente meer grip gekregen op haar informatievoorziening en -beveiliging. Het klant contact systeem is voor gemeente breed gebruik ingericht t.b.v. het zaaksgewijs registreren van aanvragen. In 2017 is samen met het CBS een Urban Data Center gestart. Door kennis en data van de gemeente, het CBS en maatschappelijke partners te combineren en analyseren krijgt de gemeente meer inzicht in gegevens die voor een effectief lokaal beleid belangrijk zijn.
Er is een datapakhuis ingericht en de data van het sociaal domein is in een eerste set van rapportages ontsloten en diverse technische beveiligingsmaatregelen zijn dit jaar getroffen. Ook de controle hierop is verbeterd. Zo is de eerste integrale audit uitgevoerd. Hierin legt de gemeente verantwoording af over de opzet en het bestaan van beveiligingsmaatregelen voor o.a. diverse basisregistraties, het gebruik van DigiD en Suwinet.

Toelichting ontwikkelingen

Indicatoren

Nr.

Naam

Eenheid

Peiljaar

Waarde

Bron

5

Overhead

% van totale lasten

2017

14,3%

Eigen gegevens

De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat heeft het gekost?

Overzicht Overhead

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

27.735

862

28.597

28.951

-354

Baten

593

-2

591

653

61

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten binnen het taakveld overhead is € 293.000 nadelig.

Aan de lastenkant is hiervoor de verklaring dat er meer kosten zijn gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden dan vooraf geraamd. Dit betreft bijvoorbeeld kosten voor de herijking van de GGD, inkoop jeugdhulp, voorzitterschap en ondersteuningsrollen binnen H10 en regionale evaluaties en visietrajecten. Daarnaast zijn er hogere telefoon- en datakosten en is er een lagere toerekening van apparaatskosten aan investeringen, projecten en grondexploitaties.

Aan de batenkant is hiervoor de verklaring dat er een vergoeding voor personele inzet voor "Young and Work" is ontvangen die niet was begroot.