Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie & cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Omschrijving

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

Aandeel in het totaal

Begroot € 2.084
Realisatie € 2.067
Afwijking € -17

Taakvelden