De jaarstukken 2017 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de door de raad vastgestelde programma’s. Er wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we er voor doen en wat mag het kosten.

De mate waarin we de speerpunten van beleid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2017, hebben gerealiseerd, brengen we tot uitdrukking met de volgende kleuren:

Status van de speerpunten van beleid per 31 december 2017

GROEN

Speerpunt is gerealiseerd in 2017

ORANJE

Vertraging in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt afgerond in 2018

ROOD

Knelpunten in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt niet gerealiseerd


Bij de programmaverantwoordingen wordt per speerpunt een toelichting gegeven op de status per 31 december 2017. Het jaarverslag bevat ook de paragrafen, die vanuit een dwarsdoorsnede een aantal specifieke thema’s uitwerken.

De jaarrekening vormt het financiële gedeelte van de jaarstukken 2017. In de jaarrekening is een overzicht van de baten en lasten over 2017 opgenomen. Het bevat een toelichting op het overzicht van baten en lasten evenals de balans met de toelichting.

Conform de begroting 2017 zijn de verplichte indicatoren in het jaarverslag opgenomen bij de programma's. De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het CBS (www.waarstaatjegemeente.nl) zijn gepubliceerd.