Afwijking programma Volksgezondheid en milieu

Programma Volksgezondheid en milieu

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Volksgezondheid

2.281

47

2.328

2.302

26

Riolering

3.278

1.809

5.088

5.156

-68

Afval

8.906

-186

8.720

8.611

109

Milieubeheer

1.786

220

2.006

2.028

-22

Begraafplaatsen en crematoria

867

-11

855

852

4

Totaal Lasten

17.118

1.879

18.997

18.948

49

Baten

Volksgezondheid

0

0

0

57

57

Riolering

4.835

250

5.085

5.159

74

Afval

11.694

-84

11.610

11.556

-55

Milieubeheer

31

105

136

216

80

Begraafplaatsen en crematoria

1.075

0

1.075

1.045

-30

Totaal Baten

17.634

272

17.906

18.033

126

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Volksgezondheid en milieu is in totaal € 175.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Volksgezondheid (€ 83.000 voordeel)
De baten betreffen terugbetaling van voorgaande jaren door de GR GGD (€ 57.000 voordeel).

Afval (€ 54.000 voordeel)
Binnen het taakveld Afval worden de onder- en overschrijdingen op de exploitatiebudgetten die onderdeel zijn van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing, verrekend met de voorziening afval en leiden daarom niet tot een resultaat voor de jaarrekening. De afwijkingen die onderdeel uitmaken van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing hebben betrekking op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen en de Plastic, Metaal en Drankenkarton (PMD)-opbrengsten. Op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen is sprake van een onderschrijding op de lasten (€ 131.000 voordeel). Dit wordt veroorzaakt door de eerdere vertraging in het besluitvormingsproces waardoor de geplande aanpassingen in de openbare ruimte van diverse wijken is vertraagd. De opbrengsten uit PMD-afval blijft achter bij de raming (€ 122.000 nadeel), omdat het tonnage recyclebare PMD lager ligt dan het tonnage ingezameld PMD-afval waarop de opbrengst gebaseerd was. Daarnaast zijn binnen het taakveld Afval exploitatiebudgetten die géén onderdeel zijn van de tariefberekening. Het genoemde voordeel van € 54.000 heeft daarop betrekking en is opgebouwd uit diverse kleinere bedragen.

Milieubeheer (€ 58.000 voordeel)
De onderschrijding op dit taakveld wordt veroorzaakt doordat het begrote GGD onderzoek luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen (bv scholen en kinderdagverblijven) dit jaar nog niet tot uitvoering is gekomen wegens de doorlooptijd van de benodigde afstemming met de betrokken partijen. Het onderzoek zal in 2018 gaan plaatsvinden. Daarnaast is er een kleine onderschrijding op de stimuleringsregeling duurzame maatregelen als gevolg van een lagere vaststelling van de diverse subsidies dan de oorspronkelijke verlening.