Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht met ingang van 2013 tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

A. Huykman

G. van Egmond

Functiegegevens

Functie

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1-1 t/m 31-12-2017

1-1 t/m 31-12-2017

Deeltijdfactor in fte

1 fte

1 fte

Gewezen topfunctionaris (ja/nee)

nee

nee

Fictieve dienstbetrekking (ja/nee)

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 127.274

€ 102.744

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.181

€ 15.636

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 181.000

€ 181.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1-1 t/m 31-12 2016

1-1 t/m 31-12 2016

Deeltijdfactor 2016 in fte

1 fte

1 fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 123.230

€ 97.466

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.019

€ 18.413

Als gevolg van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT is met ingang van 1 januari 2015 het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT verlaagd naar het niveau van een minister. Topinkomens in de (semi)publieke sector mogen door deze wet maximaal 100% van het ministersalaris zijn (€ 181.000 over 2017 inclusief onkosten en pensioenbijdrage), met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 22 december 2014.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Leidschendam-Voorburg gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 – 0000142706 hoeft Leidschendam-Voorburg niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2 van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).