Niet uit de balans blijkende bedragen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente staat garant voor de tijdige betaling van rente en aflossing van geldleningen van instellingen en particuliere huiseigenaren in het kader van de stimulering van het eigen woningbezit. Het totaal van deze garantstelling is niet in het balanstotaal begrepen maar afzonderlijk weergegeven. Aangezien de gemeente een risico loopt en verplicht kan worden achterstallige vorderingen te voldoen is het totaalbedrag van de garantstelling vermeld. In het verslagjaar heeft de gemeente geen bedragen behoeven te betalen in het kader van borg- en garantstellingen.

De volgende groepen van gewaarborgde leningen zijn te onderscheiden:

 • geldleningen aan diverse instellingen);
 • geldleningen aan particulieren (bevordering eigen woningbezit);
 • geldleningen aan instellingen met een waarborg bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (niet uit de balans blijkende garanties).

  Geldleningen aan instellingen: borgstelling door de gemeente
  Per 31 december 2017 bedraagt de garantstelling verstrekt aan diverse instellingen € 40,4 miljoen (per 31 december 2016 was dit € 39.4 miljoen). Ten opzichte van 2016 is dit een verhoging van het risico met € 1,0 miljoen. De gemeente verstrekt conform het Treasurystatuut 2005 geen nieuwe garanties aan instellingen. Eventuele nieuwe garanties worden alleen nog verstrekt onder het regime van het WSW.


De BNG heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan de VOF Leidschendam Centrum waar de gemeente in deelneemt. De hoofdsom van de faciliteit bedraagt € 24 miljoen. De VOF heeft per 31 december 2017 binnen deze faciliteit een langlopende fixe lening van € 10 miljoen opgenomen alsmede € 9,1 miljoen rekening-courant krediet (op 31 december 2016 was aan leningen en rekening-courant krediet € 18,3 miljoen opgenomen). De VOF heeft deze kredieten opgenomen om onder meer de voor de gemeente voorgeschoten gelden voor grondverwervingen en bouwrijp maken te financieren.

Naast het BNG krediet is de stand van de rekening-courant tussen de gemeente en de VOF per 31 december 2017 € 4,4 miljoen (te vorderen door de gemeente).

De VOF is primair aansprakelijk jegens de bank. In het geval de VOF in gebreke zou blijven, zijn de vennoten aanspreekbaar. In beginsel ieder voor 50%, maar beide vennoten zijn tevens wettelijk hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent in het uiterste geval dat als (direct of indirect) geen verhaal mogelijk is op de andere partner in de VOF (Schouten de Jong/Bouwfonds), de gemeente volledig (100%) voor de hoofdsom van maximaal € 24 miljoen en eventuele andere schulden van de VOF aansprakelijk kan worden gesteld. Bezittingen en vorderingen van de VOF komen hierop in mindering.

Geldleningen aan particulieren
Vanaf 1 januari 1995 is de verstrekking van nieuwe gemeentegaranties aan particulieren voor hypothecaire geldleningen inzake de aankoop van een eigen huis overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen te Zoetermeer. De voormalige gemeente Leidschendam heeft de tot en met 1994 verstrekte gemeentegaranties overgedragen, hiermee heeft zij haar risico afgekocht.


De verstrekte gemeentegaranties waarvoor de voormalige gemeente Voorburg borg stond, zijn niet overgedragen. De gemeente Leidschendam-Voorburg blijft voor deze garanties eigen risico dragen, met dien verstande dat een eventueel verlies voor 50% kan worden verhaald op het Rijk.

Voor het eigen woningbezit van de voormalige gemeente Voorburg bedraagt de garantstelling per 31 december 2016 totaal € 3,3 miljoen (per 31 december 2015 € 3,6 miljoen). Door late aanleveringen van gegevens door de hypotheeknemers betreft het hier de stand per 31 december 2016. De jaarlijkse aflossingen op de geldleningen verminderen het bedrag waarvoor de gemeente garant staat.

Niet uit de balans blijkende garanties

Geldleningen aan instellingen met WSW borgstelling
In 1995 heeft de gemeente besloten tot samenwerking met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Nieuw verstrekte geldleningen worden vanaf dat moment door het WSW gewaarborgd. Het WSW kent een drieledige zekerheidsstructuur. De primaire zekerheid bestaat uit de soliditeit van de deelnemende toegelaten instellingen. Ten tweede biedt het vermogen van het WSW zelf zekerheid. De gemeente vervult, samen met het Rijk (elk voor 50%) een tertiaire achtervangfunctie.

Het totaal openstaand bedrag van de uitstaande geldleningen WSW bedraagt per 31 december 2017 € 467 miljoen, waarvan € 234 miljoen door de gemeente gewaarborgd. Per 31 december 2016 was dit respectievelijk € 437 miljoen en € 218 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Belangrijke financiële verplichtingen
Hier worden de belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen bijvoorbeeld langlopende huur- of leasecontracten. De belangrijkste verplichtingen per eind 2017 worden hieronder toegelicht:

 • Met ingang van 1 november 2007 is de gemeente met Zuijderwijk Vastgoed B.V. een huurcontract aangegaan voor de duur van minimaal 10 jaar voor de locatie Nieuwstraat 2 te Leidschendam. Na deze termijn wordt automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar. Einde contract 31 oktober 2022. Voor 2017 is € 54.250 huur betaald.
 • Met ingang van 1 februari 2010 is de gemeente met de R.K. Parochie Sint Maarten een huurcontract aangegaan voor de locatie Oosteinde 75 te Voorburg voor een periode van 10 jaar met een opzegtermijn van ten minste 1 jaar voor einde overeenkomst. Voor het jaar 2017 is € 54.000 huur betaald.
 • Met ingang van 1 mei 2013 is de gemeente met de R.K. Parochie Sint Maarten een huurcontract aangegaan voor de locatie Oosteinde 71 en Oranje Nassaustraat 1B. De overeenkomst liep tot en met 30 juni 2016 en is middels een aanhangsel verlengd tot 30 juni 2018. De overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens een kalendermaand. De opzegtermijn is een maand. Voor het jaar 2017 is € 112.500 huur betaald.
 • Met ingang van 1 juli 2013 is de gemeente een dienstverleningsovereenkomst ICT Beheer Organisatie Gemeente Leidschendam-Voorburg en Gemeente Westland aangegaan. Dit contract is aangegaan voor 5 jaar en zal stilzwijgend worden verlengd met 2 jaar. Voor het jaar 2017 is € 1.302.000 betaald.
 • Met ingang van 1 januari 2011 is de gemeente met ArBeKo (samenwerkingsverband van 3 pensioenfondsen) een huurovereenkomst aangegaan voor gebouw Vliegerlaan 2-4 (Forum Kwadraat). De overeenkomst eindigde op 31 oktober 2016 en wordt voor onbepaalde tijd voortgezet. De huurovereenkomst is verlengd vanaf 1 november 2016 tot 31 oktober 2031. De verplichting bedraagt € 304.000 per jaar.
 • Er is een overeenkomst afgesloten met Ricoh per 1 november 2012, voor de zogenaamde multifunctionals (printapparatuur) en centrale repro apparatuur, met een looptijd van 36 maanden. Contractueel bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst met 2 keer 1 jaar te verlengen. De jaarlijkse verplichting bedraagt minimaal € 130.000. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract is inmiddels afgerond.
 • Een overeenkomst is afgesloten per 1 maart 2010 voor (full operational lease) koffieautomaten met Douwe Egberts en heeft een looptijd van 5 jaar met daar bovenop 2 keer een optiejaar. Het huidige contract liep tot 28 februari 2017. De overeenkomst is  i.v.m. de concentratie gemeentelijke dienstverlening verlengd tot eind 2018. De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 100.000.
 • Voor de levering van groene elektriciteit en gas zijn contracten afgesloten met de leverancier Suez. Dit contract liep van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 met een optie tot verlengen. In 2017 heeft de gemeente aangegeven om gebruik te zullen maken van het eerste jaar optiejaar 2018.
 • Per 1 januari 2013 is een overeenkomst afgesloten voor een aanvullende ziektekostenverzekering voor minima met Zorg en Zekerheid. De overeenkomst wordt jaarlijks per 1 januari stilzwijgend met een periode van een kalenderjaar verlengd. Het jaarbedrag van de overeenkomst bedraagt € 264.000.
 • Voor de uitvoering van de werkzaamheden Gladheidsbestrijding is een overeenkomst afgesloten met Aebi Schmidt. Het contract loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 oktober 2021. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 180.000.
 • Voor de schuldhulpverlening heeft de gemeente met Plangroep een overeenkomst afgesloten voor de periode 1 juli 2016 tot 1 januari 2021. Het jaarbedrag van de overeenkomst bedraagt op basis van de te verwachten prestaties € 462.000.
 • Voor de schoonmaak heeft de gemeente een overeenkomst met CSU Cleaning Services BV afgesloten. Deze overeenkomst loopt af op 1 maart 2019. De aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst is inmiddels afgerond. De kosten over het jaar 2017 bedragen € 500.000.
 • Voor het dagelijks en groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een overeenkomst gesloten met de firma Kropman. Deze overeenkomst is gestart op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van 2 jaar met 2 keer een optiejaar. De kosten over 2017 bedragen € 330.000.
 • De gemeente heeft in 2016 een nieuw telefoniecontract met Zetacom gesloten. Contractperiode is 1 september 2016 tot 1 september 2019. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 142.000.
 • De gemeente heeft grond gekocht in het gebied Vlietvoorde. De juridische levering heeft in 2017 plaatsgevonden. Een deel van de koopsom zal betaald worden bij feitelijke levering en als aan enkele voorwaarden is voldaan. Dit is een bedrag van € 620.000.