Afwijking programma Veiligheid

Programma Veiligheid

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

5.669

-68

5.601

5.726

-124

Openbare orde en veiligheid

1.680

-59

1.621

1.437

184

Totaal Lasten

7.349

-127

7.222

7.163

59

Baten

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

48

-48

0

1

1

Totaal Baten

48

-48

0

1

1

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Veiligheid is in totaal € 60.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 124.000 nadeel)
De lasten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) van voormalige brandweermedewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg bij de Veiligheidsregio Haaglanden zijn hoger uitgevallen door tegenvallers in levenslooptegoeden, opgebouwde ouderdomspensioenen en hoog ingeschaalde medewerkers.

Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 184.000 voordeel)
Dit voordeel is ontstaan door onder andere minder kosten van de oud- en nieuwjaarsviering en een lagere toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.