Inleiding

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

4.1
4.2
4.3

Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Omschrijving

De onderwijsvisie van Leidschendam-Voorburg vormt de basis voor de invulling van de activiteiten binnen het programma Onderwijs: De visie kent zes pijlers om gezond en veilig opgroeien en de maximale ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken:

  • onderwijshuisvesting
  • integrale Kindcentra (afgekort: IKC)
  • brede scholen voortgezet onderwijs
  • gezonde en veilige scholen
  • passend onderwijs
  • relatie onderwijs - arbeidsmarkt


De onderwijsvisie is met partners uitgewerkt in een lokale educatieve Agenda (LEA). In de stuurgroep jeugd en onderwijs wordt uitvoering aan de agenda gegeven.

Aandeel in het totaal

Begroot € 987
Realisatie € 1.057
Afwijking € 70

Taakvelden