Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

Deze paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke
kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal Beheerkwaliteitplan (Bkp) met de onderliggende plannen en het gemeentelijk gebouwenbestand. Aan het einde van de paragraaf is een tabel met kerncijfers en een overzicht van de in de begroting 2017 geraamde versus gerealiseerde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen opgenomen.

Onderwerpen