Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien omvat de volgende taakvelden:

0.5
0.61
0.62
0.64
0.7
0.8

Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Algemene en overige uitkeringen
Overige baten en Lasten


Conform de nieuwe BBV regels worden de algemene dekkingsmiddelen apart inzichtelijk gemaakt. In de begroting 2017 zijn de taakvelden terug te vinden onder programma Bestuur en Ondersteuning.

Omschrijving

Voor de dekking van de kosten van de programma's beschikt de gemeente over een aantal algemene inkomstenbronnen. Deze inkomsten horen niet tot een programma, maar worden hier weergegeven in een Overzicht algemene dekkingsmiddelen. De opbrengsten van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is (bijvoorbeeld de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de leges) zijn verantwoord onder de desbetreffende programma's.

Aandeel in het totaal

Begroot € 112.146
Realisatie € 112.870
Afwijking € 724

Taakvelden