Afwijking programma Verkeer en Vervoer

Programma Verkeer en Vervoer

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Verkeer en Vervoer

8.111

-1

8.110

7.529

581

Parkeren

225

30

255

255

0

Recreatieve havens

2

-2

0

5

-5

Econom. havens en waterwegen

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer

33

15

48

30

18

Totaal Lasten

8.371

42

8.413

7.819

593

Baten

Verkeer en Vervoer

826

133

959

952

-7

Parkeren

45

0

45

42

-3

Recreatieve havens

11

0

11

1

-10

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

Totaal Baten

883

133

1.016

996

-20

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Verkeer en Vervoer is in totaal € 574.000 voordelig. De onderschrijding wordt met name gerealiseerd binnen het taakveld Verkeer en Vervoer.

Verkeer en Vervoer (€ 574.000 voordeel)
De onderschrijding op de lasten wordt onder meer veroorzaakt door fasering in het uitvoeren van het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het netwerkmanagementsysteem van de provincie Zuid-Holland (€ 64.000 voordeel). Daarnaast zijn de uitgaven van niet chemische onkruidbestrijding, als gevolg van een nieuwe aanbesteding, lager uitgevallen (€ 83.000 voordeel) evenals de lagere onderhouds- en energiekosten van de openbare verlichting door het invoeren van LED-verlichting (€ 109.000 voordeel). Omdat de activiteiten rond het invoeren van de kentekenregistratie in oktober 2017 zijn opgestart is een groot deel van het budget hiervoor nog niet uitgegeven (€ 46.000 voordeel).
Het maatregelenpakket uit het programma 'Benutten zoals Bedoeld' is in 2017 nog niet volledig uitgevoerd, omdat het participatieproces vanwege de verschillende belangen langer heeft geduurd dan gepland.

Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.