Investeringskredieten worden per jaarschijf begroot. In het overzicht van investeringskredieten is aangegeven het begrote en het werkelijke investeringsbedrag in 2017. Ook is aangegeven of een niet c.q. meer besteed bedrag overgeheveld moet worden naar 2018.