Afwijking programma Economie

Programma Economie

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Economische ontwikkeling

577

144

721

604

117

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

4.659

3.028

7.687

1.554

6.134

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

265

95

359

233

126

Economische promotie

486

181

666

616

50

Totaal Lasten

5.987

3.447

9.434

3.006

6.428

Baten

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

4.557

3.028

7.585

1.442

-6.143

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

82

0

82

76

-6

Economische promotie

167

0

167

169

2

Totaal Baten

4.806

3.028

7.834

1.687

-6.147

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Economie is in totaal € 280.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Economische ontwikkeling (€ 117.000 voordeel)
Na het vaststellen van de economische agenda in de raad van juli 2017 is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is in oktober gereed gekomen. Een aantal activiteiten zijn ook al gerealiseerd, zoals het vaststellen van het gemeentelijk inkoopbeleid en het vereenvoudigen van het vergunningenproces evenementen. Daarnaast is er sprake van enige fasering van de uitvoering (€ 33.000 voordeel). Ook bij het uitvoeren van de motie om voorstellen en ideeën te ontwikkelen voor het Damplein en Damlaan die helpen bij het vergroten van de levendigheid en ondernemersklimaat is sprake van een aangepaste fasering (€ 55.000 voordeel). Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (saldo neutraal)

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage lopen door in 2018. Deze kosten worden volledig vergoed door Unibail-Rodamco.

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (€ 120.000 voordeel)
Omdat de economische agenda en het uitvoeringsprogramma pas in het derde kwartaal 2017 zijn vastgesteld heeft er minder inzet plaatsgevonden op het gebied van centrummanagement en voorlichting en acquisitie t.a.v. de kern-winkelcentra. Als gevolg hiervan is sprake van een onderschrijding op de lasten.


Economische promotie (€ 52.000 voordeel)
Binnen dit taakveld zijn verschillende kleine afwijkingen. Een van de relevante verschillen betreft een nadeel op het project BinckBank Tour als gevolg van het moeten treffen van aanvullende veiligheids- en verkeersmaatregelen en meer inzet op communicatie (€ 38.000 nadeel). Een ander verschil betreft een onderschrijding op de lasten door vertraging in de uitvoering van de economische agenda (€ 48.000 voordeel) en omdat het Corbulofestival in het geheel in 2018 plaatsvindt (€ 30.000 voordeel). Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.