4.5 Kerngegevens

1-1-2017

31-12-2017

Sociale structuur

Aantal inwoners:

74.595

74.950

waarvan 0-4 jaar

4.096

4.024

waarvan 5-19 jaar

11.773

11.986

waarvan 20-64 jaar

41.918

41.868

waarvan 65 jaar en ouder

16.808

17.072

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

1.796

1,805

waarvan personen jonger dan 21 jaar

34

32

waarvan personen tussen 21 en 65 jaar

1.737

1.747

waarvan personen van 65 jaar en ouder*

0

0

waarvan personen in inrichting

25

26

Aantal Ioaw/Ioaz-uitkeringsgerechtigden

102

129

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in hectare):

3.562

3.562

waarvan binnenwater

288

288

waarvan historische stads- of dorpskern

3

3

Aantal woningen en wooneenheden

36.427

36.608

Capaciteit bijzondere woongebouwen

195

197

Oppervlakte van de wegen binnen de bebouwde kom in m2

2.816.926

2.816.926

Oppervlakte van de wegen buiten de bebouwde kom in m2

173.148

173.148

Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer

95

95

Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer

15

15

Oppervlakte openbaar groen in hectare

228

255