Afwijking programma Bestuur en Ondersteuning

Programma Bestuur en Ondersteuning

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Bestuur

2.638

177

2.814

2.946

-131

Burgerzaken

3.257

-35

3.222

3.313

-90

Beheer overige gebouwen en gronden

788

26

813

765

48

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

Baten

Bestuur

0

318

318

265

-53

Burgerzaken

1.518

48

1.566

1.703

138

Beheer overige gebouwen en gronden

1.801

15

1.816

1.885

70

Parkeerbelasting

220

-27

192

201

8

Mutaties reserves

Stortingen

1.302

739

2.041

3.658

-1.617

Onttrekkingen

8.035

8.400

16.436

16.629

193

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting Financiën

Het saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves) binnen het programma bestuur en ondersteuning is in totaal € 11.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.


Aan de lastenkant zijn daar de volgende verklaringen voor:

Taakveld bestuur (€ 131.000 nadeel)
De uitgaven zijn hoger dan geraamd vooral als gevolg van hogere kosten (€ 50.000) door de doorbetaling van een waardeoverdracht van pensioenrechten van een voormalig wethouder en hogere apparaatskosten (€ 50.000) bij de griffie.

Taakveld Burgerzaken (€ 90.000 nadeel)
De uitgaven zijn hoger dan geraamd omdat er extra personeel is ingezet voor de uitgifte van ID-kaarten.

Taakveld beheer overige gebouwen en gronden (€ 48.000 voordeel)
Het taakveld kent per saldo een voordeel dat vooral te verklaren is door lagere energielasten.

Aan de batenkant zijn de verklaringen als volgt:

Taakveld bestuur (€ 53.000 nadeel)
Het nadelig saldo ontstaat door de minder ontvangen baten gerelateerd aan de liquidatie van het stadsgewest Haaglanden.

Taakveld Burgerzaken (€ 138.000 voordeel)
Het taakveld heeft hogere inkomsten dan geraamd vanwege de uitgifte van meer ID-kaarten.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 70.000 voordeel)
De hogere baten zijn te verklaren door het gunstiger uitvallen van het beheer en exploitatie van de brede school De Waterlelie.

Mutaties reserves

Naast deze verschillen is er een verschil van per saldo € 1.424.000 op de mutaties met reserves.

Taakveld Mutaties in reserves (€ 1.424.000 nadeel)
Het nadeel op het taakveld mutaties reserves wordt over het algemeen veroorzaakt door minder onttrekkingen aan diverse reserves. Deze reserveonttrekkingen zijn in de begroting begroot ter dekking van de kosten van diverse projecten zoals bijvoorbeeld projecten Stedelijke Vernieuwing, de Omgevingswet en het Groenstructuurplan. Daarnaast zijn er in de programma’s lasten geraamd voor de kosten van deze projecten. Wanneer er voor deze projecten in de programma’s minder kosten zijn gemaakt, wordt er uit de reserves minder onttrokken. Tegenover de lagere kosten op de projecten binnen de programma’s, ontstaat zo een nadeel binnen het taakveld mutaties reserves.