Afwijking programma Bouwen en wonen (VHROSV)

Programma VHROSV

Primitieve begroting
2017

Begrotings-
wijzigingen
2017

Begroting na wijziging
2017

Realisatie
2017

Verschil
2017

Lasten

Ruimtelijke ordening

2.216

829

3.045

3.009

36

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

4.897

9.596

14.493

11.239

3.254

Wonen en bouwen

4.762

562

5.323

4.739

584

Totaal Lasten

11.874

10.987

22.861

18.987

3.874

Baten

Ruimtelijke ordening

691

295

985

516

-469

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

4.897

4.896

9.792

6.889

-2.904

Wonen en bouwen

1.728

1.111

2.839

2.590

-249

Totaal Baten

7.316

6.301

13.616

9.995

-3.622

Bedragen x € 1.000,-

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma VHROSV is in totaal € 97.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Ruimtelijke ordening (€ 433.000 nadeel)
Op dit taakveld is meer uitgegeven dan begroot als gevolg van een toenemend aantal ruimtelijke ontwikkelingen. In 2013 werden 378 omgevingsvergunningen behandeld; in 2017 waren dit er 514. Het aandeel grotere aanvragen daarbinnen steeg van 35 naar 51 per jaar. Er wordt personele capaciteit ingehuurd om de advisering te ondersteunen (€ 228.000 nadeel). Daarnaast is met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet de digitaliseringsopgave voor een deel gefaseerd. Omdat de prioriteit bij het zaakgericht werken lag, zijn nog niet alle gegevens ontsloten op de kaart en vindt de ICT-ondersteuning van de pilots pas vanaf 2018 plaats. Dit leidt tot een onderschrijding (€ 112.000 voordeel).

De onderschrijding op de baten wordt vooral veroorzaakt doordat het extra budget dat diende als impuls voor externe ruimtelijke initiatieven niet wordt goedgemaakt door inkomsten uit kostenverhaal. Daarnaast is er op een aantal kostenverhaalprojecten meer inzet gepleegd dan de overeengekomen vergoeding met derden, waardoor de verwachte opbrengsten lager zijn uitgevallen (€ 315.000 nadeel).
Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Grondexploitatie (€ 350.000 voordeel)
Bij de actualisatie van de grondexploitatie Vlietvoorde begin 2018 bleek het verwachte tekort € 350.000 lager dan eerder was berekend.

Wonen en bouwen (€ 335.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen (€ 133.000 voordeel), (verhaal) kosten bestuursdwang en een drietal stedelijke vernieuwingsprojecten. In 2017 is er sprake van minder lasten en hogere opbrengsten als gevolg van het verhaal kosten bestuursdwang voor de werkzaamheden die in voorgaande jaren zijn verricht (€ 157.000 voordeel). De projecten aanleg parkeerplaatsen Venestraat en de Heuvel worden gefaseerd naar 2018. Voor wat betreft de Heuvel wordt dit met name veroorzaakt doordat het zorgvuldig verplanten van de bomen meer tijd vergt dan in eerste instantie was aangenomen (€ 175.000 voordeel). Voor de parkeerplaatsen aan de Venestraat ligt de oorzaak in vertraging in de verwerving van de percelen waar dit parkeerterrein moet komen. De verwachting is wel dat dit op korte termijn gaat lukken zodat de aanleg van de parkeerplaatsen in 2018 kan plaatsvinden (€ 131.000 voordeel).

Het project aanlegplaatsen aan de Vliet is dit jaar afgerond. De onderschrijding komt deels door een aanbestedingsvoordeel en deels door een wijziging in de wensen. Er werd gedacht aan een vuilwaterinnamepunt bij Voorburg, maar in plaats daarvan pleitten de vertegenwoordigers van de watersport voor een lage steiger aan de bestaande kade. Gezien de veiligheidszone in de vaarweg en de kadeconstructie bleek dit niet mogelijk voor het beschikbare bedrag en in de resterende tijd, en is besloten het project af te ronden (€ 58.000 voordeel).

De onttrekking aan de reserve Stedelijke Vernieuwing is voor deze projecten tevens lager dan begroot.

De onderschrijding op de baten wordt veroorzaakt door het feit dat de gronduitgifte van het project 'Het Huis' niet meer in 2017, maar in 2018 wordt voorzien (€ 165.000 nadeel). Daarnaast wordt de bijdrage van de VOF Leidschendam-Centrum (voor de verhuizing van de woonboten van de Starrevaart naar de Bolder) ook in 2018 verwacht in plaats van in 2017, omdat de verhuizing in 2018 wordt afgerond (€ 130.000 nadeel).

Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.